Yasodha and Krishna by Raja Ravi Varma

Yasodha and Krishna by Raja Ravi Varma
Yasodha and Krishna by Raja Ravi Varma

Yasodha and Krishna by Raja Ravi Varma